MUDr. Michaela Volfová

Melč 100
747 84 Melč
Firemní telefon: +420 556 309 019
IČ: 75142350Co je aktuálního u nás?

 

Posílá vás lékař na PCR test na COVID-19? NEČEKEJTE ZBYTEČNĚ V DLOUHÉ FRONTĚ, SAMI SI VYBERTE ČAS ODBĚRU A OBJEDNEJTE SE!

 

SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ:

https://reservatic.com/cs/public_services/slezska-nemocnice-v-opave-slezska-nemocnice-v-opave-pcr-testovani/public_operations/6227/new_reservation

 

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ:

https://testovani.uzis.cz/

 

 

Vážení pacienti MUDr. Volfové,

z důvodu zajištění preventivních opatření

proti šíření onemocnění novým typem

koronaviru COVID-19, Vás žádáme,

pokud máte zdravotní potíže

TEPLOTU, RÝMU, KAŠEL,BOLEST V KRKU

NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY!!!

ZAVOLEJTE NA TEL. ČÍSLO: 556 309 019

 

PŘED NÁVŠTĚVOU ORDINACE SE VŽDY

NEJPRVE TELEFONICKY OBJEDNEJTE!!!

 

 

KRUŽBERK       20. 10.

MIKOLAJICE    21. 10. 

  

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.

Nominovat

Informace o ordinaci MUDr. Michaela Volfová

Ordinace praktické lékařky pro dospělé, Melč

 

Komplexní péče o pacienty v oboru všeobecné praktické lékařství

  • preventivní prohlídky
  • konzultace a poradenství
  • očkování
  • odběry biologického materiálu
  • vyšetření EKG
  • stanovení glykémie, CRP, INR - přímo v ordinaci z kapilární krve
  • homeopatie

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Michaela Volfová

sestra Bc. Monika Kowalová

 

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

Správce osobních údajů

MUDr. Michaela Volfová……………………………………………… (jméno a příjmení, nebo obchodní firma)

75142350……………………………………………… (identifikační číslo osoby – IČO)

Melč č. 100, 747 84………………………………………………sídlo

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Účel/y zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb vykazování hrazených zdravotních služebvyúčtování nehrazených zdravotních služeb sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobámorganizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

Právní základ zpracování osobních údajů Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

Příjemci osobních údajů Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

Práva subjektu údajů Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestližepopíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Cena za služby MUDr. Michaela Volfová

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE                                   200 Kč
FOTOKOPIE ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE                           200 Kč
LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA DO ZAMĚSTNÁNÍ                               400 Kč
VYŠETŘENÍ PRO ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ                                    200 Kč
VYŠETŘENÍ PRO ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ                                       300 Kč
VYŠETŘENÍ PRO ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ- DŮCHODCI                     250 Kč
VYŠETŘENÍ PRO ZBROJNÍ PRŮKAZ                                         350 Kč
VYŠETŘENÍ PRO PROFESNÍ PRŮKAZY                                    250 Kč
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU, ZDRAV. ZPŮSOBILOST      200 Kč
ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST- HASIČI                                        300 Kč
POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU                                          200 - 500 Kč
POTVRZENÍ PRO ÚŘAD PRÁCE                                                50 Kč
APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ POJIŠŤOVNOU        100 Kč

Kde nás najdete?